Devět MAS Ústeckého kraje úspěšně ukončilo společný projekt

Devět Místních akčních skupin Ústeckého kraje úspěšně ukončilo společný projekt Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje".

Místní akční skupiny Ústeckého kraje (Krajské sdružení NS MAS Ústeckého kraje) realizovaly v první polovine roku 2015 v rámci opatření IV.2.1. a) PRV 2007-2013 společný projekt nazvaný „Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci Strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje" – SCLLD.

Cílem společného projektu bylo posílení spolupráce Místních akčních skupin z Ústeckého kraje při sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe získaných v průběhu programového období 2007-2013 při zpracování a realizaci Strategických plánu Leader a jejich využití pro zvýšení kvality přípravy a implementace SCLLD v období 2014-2020.

Na základě dílčích podkladů zpracovaných jednotlivými partnerskými MAS byl zpracován společný výstup „Doporučující metodika pro evaluaci a monitoring realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v programovém období 2014-2020 s využitím zkušeností (příkladů dobré i špatné praxe) minulého programového období 2007-2013.“

Navržený metodický přístup pro monitoring a evaluaci strategických rozvojových dokumentů v období 2014-2020 je koncipován jako přehled jednotlivých sousledných kroků nezbytných k tomu, aby evaluace byla nastavena v souladu se současnými požadavky a přinášela požadované a potřebné podklady pro jejich zkvalitňování a aktualizaci.

Výsledky provedených hodnocení a z nich vyvozené závěry jsou shrnuty do konkrétních doporučení jak pro řídící orgány (MZe, MMR), tak pro Místní akční skupiny, jako nositele Komunitně řízeného místního rozvoje, zodpovědné za realizaci SCLLD.

Průběh realizace projektu byl pravidelně hodnocen na zasedáních Koordinační pracovní skupiny projektu, která společný výstup schválila na svém zasedání, které se uskutečnilo 14.5.2015 v Dubí.

Zpracovanou doporučující metodiku jsme presentovali na semináři, který se uskutečnil 8.6.2015 v hotelu Akademie Naháč v Senohrabech. Semináře, organizovaném Řídícím orgánem PRV – Ministerstvem zemědělství, se účastnili zástupci všech partnerských MAS, kteří ostatní zainteresované aktéry informovali o průběhu jednání i diskuse na závěrečném zasedání Koordinační pracovní skupiny konané dne 10.6.2015 v Krásné Lípě.

 Společný výstup projektu - MetodikaÚstecký kraj Středočeský kraj Kalendář akcí

Interaktivní mapa MAS

Arakis Astur GRV Vavřinec Projekce BKReal SPS Trhnise Šíla PN PN Mléko z Vražkova HistoryPark Uč


Google+

Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Sídlo: Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář: Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647, E-mail: info@maspodripsko.cz, Datová schránka: 8mixwy2
Copyright © 2011 Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - Všechna práva vyhrazena

ico-rss.png, 1,8kB